Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen open zijn over data die we verzamelen die aan u gerelateerd kunnen zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op Easyfit Loon op Zand en ons beleid is opgesteld aan de hand van de richtlijnen die de EU stelt, vastgelegd in de GDPR (in Nederland ook wel bekend als AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming)

Als u onze website bezoekt dan verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Inhoud

 1. Soort gegevens
 2. Doelen van de verwerking
 3. Over minderjarigen
 4. Cookies en andere technologieën
 5. Bewaartermijnen
 6. Persoonsgegevens van zakelijke relaties
 7. Beveiliging
 8. Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
 9. Uw privacyrechten
 10. Wijzigingen privacyverklaring
 11. Expliciete toestemming
 12. Contactgegevens
 13. Soort gegevens

Easyfit Loon op Zand verzamelt gegevens die u ons beschikbaar stelt of die automatisch beschikbaar gesteld worden om effectief te kunnen werken en de beste ervaring met onze producten, zoals onze software en onze website, te kunnen bieden. Denk hierbij aan NAW gegevens, IP-adressen, en andere gegevens die door u verstrekt worden.

Als u onze website bezoekt kunnen we ook informatie verzamelen over het gebruik van de site en het apparaat waarmee deze bezocht wordt dat aan u gerelateerd is, maar u niet identificeert (“niet-persoonlijke informatie”) zoals uw:

Bij aanmeldingen:

Verder bewaren wij alleen:

Publieke gegevens:

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze Privacyverklaring. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Bijzondere persoonsgegevens:

Easyfit Loon op Zand legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Easyfit Loon op Zand bepaalt het doel en de middelen voor verwerking van de persoonsgegevens van haar relaties en is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de AVG.

Wij gebruiken de automatisch verkregen gegevens voor de volgende doelen:

Wij gebruiken uw contactgegevens om:

De website is bedoeld voor personen die ouder zijn dan 18 jaar en in staat zijn om zich te verbinden aan deze Privacyverklaring. We hebben niet de intentie persoonlijke informatie te verzamelen van personen jonger dan 13 jaar.

Nog geen 18 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacybeleid lezen.

Het is heel moeilijk te controleren of iemand ouder is dan 18 jaar. Maar waar mogelijk vragen we (bijvoorbeeld bij een bestelling) te allen tijde naar je geboortedatum. Je geboortedatum wordt gebruikt ter controle van je leeftijd.

Easyfit Loon op Zand maakt op deze website, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan onze website opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we uw voorkeuren en instellingen opslaan en analyseren hoe onze websites en services presteren. Via uw internetbrowser is het mogelijk om uw voorkeuren voor de opslag van cookies naar wens aan te passen. Zie ook onze cookieverklaring op deze website.

Opt-ins bij formulieren

Meldt u zich aan voor een nieuwsbrief, notificaties, enquêtes of andere informatie via e-mail? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u de relevante informatie te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor deze diensten, wordt uw e-mailadres van de verzendlijst verwijderd.

Easyfit Loon op Zand bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 30 dagen op de webserver bewaard voor beveiligingsredenen. Ze worden ook alleen voor dat doel bekeken.

Uw persoonsgegevens (NAW e.d.) worden bewaard tot twee jaar na het laatste contact. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven. U kunt ons altijd verzoeken uw gegevens aan te passen of te laten verwijderen.

Easyfit Loon op Zand kan soms ook bepaalde informatie (inclusief persoonlijke gegevens) die u ons beschikbaar heeft gesteld bewaren om wettelijke redenen zoals bij : audits, trouble shooting, medewerking aan onderzoek of andere wettelijke verplichtingen.

Dit betreft contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, partners, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Easyfit Loon op Zand verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen voor:

Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

Easyfit Loon op Zand treft conform het van toepassing zijnde beveiligingsbeleid passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Om de site te beveiligen nemen we diverse maatregelen waaronder veiligheidscontroles, encryptietools en software en andere maatregelen en procedures. Interne toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot sitebeheerders en individuen op een ‘need-to-know’ basis. Medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsverplichting.

In het geval dat we ontdekken dat de veiligheid is aangetast of niet-publieke informatie is gelekt aan Derden als het gevolg van een activiteit van buiten, waaronder maar niet beperkt tot externe veiligheidsaanvalllen, zullen wij direct maatregelen nemen die noodzakelijk geacht worden. Dit omvat onder andere een intern onderzoek en melding aan de autoriteiten. We zullen waar mogelijk en zo snel mogelijk proberen de betrokken gebruiker te informeren.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Easyfit Loon op Zand kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Easyfit Loon op Zand verstrekt alleen persoonsgegevens aan andere partijen (derden) als dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of om aangifte te doen van strafbare feiten. In overige gevallen verstrekken wij uitsluitend uw persoonsgegevens aan andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de doelen van verwerking en nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Easyfit Loon op Zand zal derden uitsluitend toestaan persoonsgegevens te verwerken op grond van een schriftelijke bewerkersovereenkomst met Easyfit Loon op Zand B.V..

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien u uw eigen account (bijvoorbeeld portaal) heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen (zie paragraaf 11). In alle gevallen worden verzoeken om inzage of wijziging van gegevens behandeld op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Easyfit Loon op Zand kan conform het bepaalde in de AVG om een administratieve vergoeding vragen voordat aan het verzoek wordt voldaan.

Indien u een rechtmatig beroep doet op uw recht van dataportabiliteit, zullen wij de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (te weten: in de vorm van één of meerdere CSV-bestanden) aan u ter beschikking stellen of – indien u dat verzoekt – overdragen aan een door u aan te wijzen derde. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u zelf adequaat te identificeren.

 1. Aanprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Easyfit Loon op Zand voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal €2.500,– per gebeurtenis, maximaal €5.000,– per kalenderjaar en nooit meer dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop Easyfit Loon op Zand met uw persoonsgegevens omgaat en deze beschermt.

Deze versie is opgesteld in juni 2018.

 1. Expliciete toestemming

Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring stemt u expliciet in met hetgeen is opgenomen in deze verklaring.