Eenieder die traint bij Easyfit Loon op Zand, dient zich te houden aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Indien dit wordt

verzuimt, heeft het bevoegd personeel het recht de persoon de toegang tot de club te ontzeggen.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Easyfit Loon op Zand: Easyfit Loon op Zand VOF alsmede de activiteiten die onder de naam Easyfit Loon op Zand VOF worden aangeboden.

2. Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

3. Jeugdlid: een natuurlijk persoon onder de 18 jaar die op eigen naam Lid is.

4. Abonnement: de overeenkomst die ontstaat tussen Easyfit Loon op Zand en Lid door inschrijving zoals beschreven in artikel 2.1 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden.

5. Lidmaatschapsgeld: de geldelijke bijdrage voor het Abonnement.

6. Lidmaatschapsperiode: de periode waarvoor het Lid een Abonnement aangaat. Deze duur van de overeenkomst geeft Lid aan op moment van inschrijving.

ARTIKEL 2: LID WORDEN & LIDMAATSCHAP

1. Lid worden bij Easyfit Loon op Zand gebeurt middels het inschrijfformulier in te vullen en (digitaal) te ondertekenen.

2. Lidmaatschapsgeld is verschuldigd vanaf het moment van inschrijving, tenzij anders aangegeven. Easyfit Loon op Zand is gemachtigd het

lidmaatschapsgeld automatisch te incasseren middels de door Lid opgegeven doorlopende machtiging SEPA.

3. Lidmaatschapsgeld wordt altijd naar 4 weken geïncasseerd of naar rato bij een wijziging of opzegging.

4. Een Abonnement bij Easyfit Loon op Zand wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving.

5. Na betaling van hetgeen Lid verschuldigd is, ontvangt Lid een lidmaatschapspas. Alvorens Lid gebruik kan maken van de faciliteiten van Easyfit Loon op Zand, dient deze de pas tegen de lezer bij de ingang te houden ter registratie. De pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of te gebruiken door andere personen.

6. Het is niet mogelijk het Abonnement stop te zetten voor het einde van de door Lid aangegane Lidmaatschapsperiode.

7. Het Abonnement wordt na de laatste dag van de Lidmaatschapsperiode stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur.

8. Wanneer een Jeugdlid de leeftijd van 16 jaar bereikt, wordt het Lidmaatschapsgeld automatisch verhoogd naar het reguliere tarief.

9. Wanneer een lid geen recht meer heeft op een toegekende korting komt deze automatisch te vervallen en betaald lid het reguliere tarief.

10. Muteren naar een ander Abonnement kan ten alle tijden, rekening houdend met de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving. Er start dan een nieuwe Lidmaatschapsperiode.

11. Indien Lid geen gebruik maakt van het Abonnement, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

12. Easyfit Loon op Zand heeft het recht haar Lidmaatschapsgeld jaarlijks volgens de landelijk geldende indexering te verhogen.

13. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden. Indien het Lid opnieuw Lid wenst te worden binnen een half jaar na de einddatum van het laatste Abonnement van het betreffende Lid, hoeft het inschrijfgeld niet opnieuw te worden voldaan.

14. Indien Lid de ledenpas verliest of beschadigt, kan er bij de balie een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Het Lid betaalt dan opnieuw de aanschafprijs.

ARTIKEL 3: OPSCHORTEN ABONNEMENT

1. Indien Lid naar de beoordeling van Easyfit Loon op Zand aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, tijdelijk geen gebruik kan worden gemaakt van het Abonnement, krijgt Lid de mogelijkheid om het Abonnement op te schorten vanaf het moment van kennisgeving tot een vooraf afgesproken datum. Het Abonnement wordt tijdelijk gepauzeerd met een vooraf afgesproken periode. Het betaalde Lidmaatschapsgeld wordt nooit gerestitueerd. Het Abonnement wordt verlengd met de duur van de onderbreking.

2. Lid kan het Abonnement tot maximaal drie weken per jaar opschorten vanwege vakantie. Het Abonnement wordt verlengd met de duur van de onderbreking. Het betaalde Lidmaatschapsgeld wordt nooit gerestitueerd.

3. Opschorting van het Abonnement om welke andere reden dan ook dan beschreven in artikel 3.1 en/of 3.2 is niet toegestaan.

ARTIKEL 4: BEËINDIGEN ABONNEMENT

1. Indien Lid niet opzegt, behoudt Lid betaalplicht.

2. Als het Lid zijn Abonnement niet uiterlijk één maand voor de einddatum van de initiële contractduur middels het daarvoor bestemde

mutatieformulier of een mail bij Easyfit Loon op Zand opzegt, wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde duur.

3. Indien het Abonnement is verlengd voor onbepaalde duur, bedraagt de wettelijke opzegtermijn één maand vanaf het moment van kennisgeving.

4. Indien Lid naar de beoordeling van Easyfit Loon op Zand aantoonbaar maakt – middels verklaring van een medisch expert – dat, op basis van medische redenen, permanent geen gebruik kan worden gemaakt van het Abonnement, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds het Abonnement te beëindigen met inachtneming van een wettelijke opzegtermijn van één maand vanaf de kennisgeving.
5. Indien Lid in het bezit is van een eGym polsband dient deze ingeleverd te worden bij opzegging. Wanner dit niet gedaan wordt kan het abonnement niet stop gezet worden.

ARTIKEL 5: RISICO / AANSPRAKELIJKHEID

1. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard ook, bij Easyfit Loon op Zand, is geheel voor

eigen risico van het Lid.

2. Easyfit Loon op Zand en werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van

ongeval of letsel van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

3. Easyfit Loon op Zand en werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van

het Lid en/of derden. Waardevolle spullen kunnen kosteloos worden opgeborgen in de daarvoor bestemde lockers.

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN & LESROOSTER

1. Easyfit Loon op Zand behoudt zich het recht voor openingstijden te wijzigen en/of het groepslesrooster te wijzigen.

2. Easyfit Loon op Zand hanteert tijdens feestdagen en in vakantieperiodes aangepaste openingstijden. Deze zijn terug te vinden op de website

en worden kenbaar gemaakt via de app van de club.

ARTIKEL 7: OVERIGE BEPALINGEN

1. Bij gebruik van de Easyfit Loon op Zand faciliteiten dient Lid altijd een handdoek te gebruiken. Bij het gebruik van fitness apparaten dient Lid

deze na gebruik schoon te maken met de daarvoor bestemde producten.

2. Gewichten, halters en overige materialen dienen na gebruik te worden teruggelegd in de daarvoor bestemde rekken.

3. Lid dient zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van het bevoegd personeel.

4. In de trainingsruimte zijn binnen schoenen evenals schone, correcte en veilige sportkleding verplicht. Slippers zijn niet toegestaan.

5. Het is niet toegestaan te bellen in de fitness- en groepsfitness zalen.

6. Easyfit behoud zich het recht om tussentijds de algemene voorwaarden te veranderen.